Informacja Administratora danych osobowych

Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest Kompania Solarna sp. z o.o.,  przy ul. Boya-Żeleńskiego 12, 35-959 Rzeszów. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@kompaniasolarna.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w związku z :

  • udzieloną zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,
  • zawarciem z Panią/Panem umowy i wykonania tej umowy bądź realizacji zawartej uprzednio umowy- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  • prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy. Bez podania danych zawarcie oraz wykonywanie umowy nie jest możliwe.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych  i prawa podatkowego. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie  z poleceniami administratora.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.