Oferty pracy

Odnawialne Źródła Energii: słońce, woda, powietrze, biomasa, to przyszłość naszej cywilizacji.

Słońce, to generator energii o niewyobrażalnych zasobach. I nielimitowanym dostępie.

 

Ambitnych, pasjonatów i chcących rozwijać się w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii – zainteresowanych pracą, współpracą z naszą firmą – zapraszamy.

 

W branżach grzewczej i elektrycznej:

handlowców i inżynierów, projektantów i wykonawców, przyszłych doradców i trenerów – zapraszamy!

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

praca@kompaniasolarna.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na CV dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kompanię Solarną sp. z o.o. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników”,

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kompania Solarna sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 12, 35-959 Rzeszów,
  2. kontakt z administratorem  jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@kompaniasolarna.pl lub pod powyższym adresem,
  3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Kompanii Solarnej sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;
  5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od ich przekazania,
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Kompanię Solarną sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Kompanii Solarnej sp.z o.o..