Szkolenia

Dla kogo?

6Szkolenia KOMPANII SOLARNEJ organizowane są dla właścicieli, wspólników lub pracowników mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych posiadających siedzibę lub oddział na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.

W programach szkoleń finansowanych ze środków UE i budżetu Państwa, uczestnik szkolenia musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub samozatrudniony. W procesie rekrutacji zostaje zachowana zasada równych szans płci oraz zrównoważonego rozwoju.

Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.1.1. Finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu krajowego.

W programach szkoleń komercyjnych wymienione ograniczenia nie obowiązują.

Zakres

System szkoleń oparty jest na Dyrektywie UE 2009/28/WE, ustawie Prawo Energetyczne oraz wytycznych QualiCert.

Szkolenia obejmują moduły, które zgodnie z nowym prawem energetycznym wchodzą w zakres certyfikacji instalatora OZE, tj.:

  • kolektory słoneczne termiczne,
  • pompy ciepła i płytka geotermia,
  • kotły na biomasę,
  • fotowoltaika.

Nasza program w pełni pokrywa się z programem przewidzianym w projekcie prawa energetycznego. Jednak do czasu wejścia w życie rozporządzeń Ministra Gospodarki regulujących zasady, warunki i tryb wydawania certyfikatów oraz akredytacji organizatorów szkoleń w zakresie OZE, żadna jednostka szkoląca w kraju nie posiada uprawnień do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technciznego na certyfikat instalatora OZE.

Koszty

Dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw biorących udział w projektach szkoleniowych POKL 8.1.1. szkolenia są bezpłatne. Przyznana zostaje pomoc de minimis w wysokości 100% wartości szkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010.

Kadra

Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy o wysokich kompetencjach z krajowym i zagranicznym doświadczeniem, zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem od podstaw instalacji OZE.

Organizacja

20131127_111537Szkolenia trwają 5 dni po 8 godzin dla każdego modułu (w tym 2 dni zajęć teoretycznych oraz 3 dni zajęć praktycznych) i obejmują wiedzę ogólną o dziedzinie, produktach oraz doborze, montażu i serwisie systemów.

Nasze szkolenia nie promują rozwiązań jednej marki, obiektywnie porównują też wszystkie rodzaje OZE.

Kładziemy nacisk na solidne przyswojenie podstaw wiedzy branżowej.

Szkolenia odbywają się w różnych miejscowościach regionu – zawsze jak najbliżej słuchaczy.

Jestem zainteresowany udziałem w szkoleniu

Imię i nazwisko (wymagane):

Firma:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Informacje dodatkowe:

Ochrona przeciwspamowa. Przepisz proszę poniższy kod:
Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .