Certyfikacja instalatorów OZE – postanowiona.

Instalacja paneli 2013-10-04

Minister Gospodarki podpisał dwa rozporządzenia:

1. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii – Dz.U. z 2014 poz. 425 (obowiązuje od 16.kwietnia 2014r.)

oraz

2. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii – Dz.U. z 2014 poz. 505 (wejdzie w życie 6.maja 2014r.).

Wdrażają one Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz wykonują dyspozycje zawarte w ustawie Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2013 poz. 984 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia określają:

poz. 425:

– Stawki opłat egzaminacyjnych i za wydanie certyfikatu.

poz. 505:

– Warunki i sposób udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji i cofnięcia;

– Zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii wymienionego;

– Wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji Egzaminacyjnej, sposób jej działania oraz zasady wynagradzania członków;

– Procedury opracowania pytań egzaminacyjnych i przeprowadzenia egzaminu, sposób wnoszenia opłat egzaminacyjnych;

– Wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika;

– Sposób prowadzenia rejestrów certyfikowanych instalatorów i akredytowanych organizatorów szkoleń oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji.

Instalator, po odbyciu szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń oraz pozytywnym zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, otrzyma

Certyfikat  Instalatora  Odnawialnych  Źródeł  Energii.

Certyfikat będzie wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na okres 5 lat. Po tym okresie instalator może złożyć wniosek do Prezesa UDT o przedłużenie ważności certyfikatu.

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy prowadzi rejestry:

– certyfikowanych instalatorów OZE,

– akredytowanych organizatorów szkoleń uprawnionych do szkolenia i wydawania zaświadczeń o ich odbyciu dla ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora OZE.

 

Treść rozporządzeń dostępna jest tutaj:

– w sprawie wysokości opłat

– w sprawie warunków certyfikacji i akredytacji