Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Według informacji uzyskanych w dniu 21.11.2013 r. w kilku bankach spółdzielczych środki przeznaczone na finansowanie kredytów z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych w 2013 roku uległy wyczerpaniu.

Kolejne wypłaty dotacji spodziewane są w styczniu 2014 roku.

Należy przypomnieć, że ze względu na znaczne zainteresowanie dofinansowaniem w dn. 18.09.2013 r Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę o przesunięciu części środków do wypłaty z 2014 r. na 2013 r.

źrodło: NFOŚiGW