Szkolenia

 • Instalacja paneli 2013-10-04

  Certyfikacja instalatorów OZE – postanowiona.

  Minister Gospodarki podpisał dwa rozporządzenia:

  1. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii – Dz.U. z 2014 poz. 425 (obowiązuje od 16.kwietnia 2014r.)

  oraz

  2. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii – Dz.U. z 2014 poz. 505 (wejdzie w życie 6.maja 2014r.).

  Wdrażają one Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz wykonują dyspozycje zawarte w ustawie Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2013 poz. 984 z późniejszymi zmianami).

  Rozporządzenia określają:

  poz. 425:

  – Stawki opłat egzaminacyjnych i za wydanie certyfikatu.

  poz. 505:

  – Warunki i sposób udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji i cofnięcia;

  – Zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii wymienionego;

  – Wymagania kwalifikacyjne dla kandydata na członka Komisji Egzaminacyjnej, sposób jej działania oraz zasady wynagradzania członków;

  – Procedury opracowania pytań egzaminacyjnych i przeprowadzenia egzaminu, sposób wnoszenia opłat egzaminacyjnych;

  – Wzory wniosków o wydanie certyfikatu oraz o przedłużenie ważności certyfikatu, wzór graficzny certyfikatu i jego wtórnika;

  – Sposób prowadzenia rejestrów certyfikowanych instalatorów i akredytowanych organizatorów szkoleń oraz warunki i sposób przechowywania dokumentacji.

  Instalator, po odbyciu szkolenia przeprowadzonego przez akredytowanego organizatora szkoleń oraz pozytywnym zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, otrzyma

  Certyfikat  Instalatora  Odnawialnych  Źródeł  Energii.

  Certyfikat będzie wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na okres 5 lat. Po tym okresie instalator może złożyć wniosek do Prezesa UDT o przedłużenie ważności certyfikatu.

  Prezes Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie ustawy prowadzi rejestry:

  – certyfikowanych instalatorów OZE,

  – akredytowanych organizatorów szkoleń uprawnionych do szkolenia i wydawania zaświadczeń o ich odbyciu dla ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora OZE.

   

  Treść rozporządzeń dostępna jest tutaj:

  – w sprawie wysokości opłat

  – w sprawie warunków certyfikacji i akredytacji

   

 • Szkolenia

  Dla kogo?

  6Szkolenia KOMPANII SOLARNEJ organizowane są dla właścicieli, wspólników lub pracowników mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych posiadających siedzibę lub oddział na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego.

  W programach szkoleń finansowanych ze środków UE i budżetu Państwa, uczestnik szkolenia musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub samozatrudniony. W procesie rekrutacji zostaje zachowana zasada równych szans płci oraz zrównoważonego rozwoju.

  Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8.1.1. Finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej budżetu krajowego.

  W programach szkoleń komercyjnych wymienione ograniczenia nie obowiązują.

  Zakres

  System szkoleń oparty jest na Dyrektywie UE 2009/28/WE, ustawie Prawo Energetyczne oraz wytycznych QualiCert.

  Szkolenia obejmują moduły, które zgodnie z nowym prawem energetycznym wchodzą w zakres certyfikacji instalatora OZE, tj.:

  • kolektory słoneczne termiczne,
  • pompy ciepła i płytka geotermia,
  • kotły na biomasę,
  • fotowoltaika.

  Nasza program w pełni pokrywa się z programem przewidzianym w projekcie prawa energetycznego. Jednak do czasu wejścia w życie rozporządzeń Ministra Gospodarki regulujących zasady, warunki i tryb wydawania certyfikatów oraz akredytacji organizatorów szkoleń w zakresie OZE, żadna jednostka szkoląca w kraju nie posiada uprawnień do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technciznego na certyfikat instalatora OZE.

  Koszty

  Dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw biorących udział w projektach szkoleniowych POKL 8.1.1. szkolenia są bezpłatne. Przyznana zostaje pomoc de minimis w wysokości 100% wartości szkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010.

  Kadra

  Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy o wysokich kompetencjach z krajowym i zagranicznym doświadczeniem, zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem od podstaw instalacji OZE.

  Organizacja

  20131127_111537Szkolenia trwają 5 dni po 8 godzin dla każdego modułu (w tym 2 dni zajęć teoretycznych oraz 3 dni zajęć praktycznych) i obejmują wiedzę ogólną o dziedzinie, produktach oraz doborze, montażu i serwisie systemów.

  Nasze szkolenia nie promują rozwiązań jednej marki, obiektywnie porównują też wszystkie rodzaje OZE.

  Kładziemy nacisk na solidne przyswojenie podstaw wiedzy branżowej.

  Szkolenia odbywają się w różnych miejscowościach regionu – zawsze jak najbliżej słuchaczy.

  Jestem zainteresowany udziałem w szkoleniu

  Imię i nazwisko (wymagane):

  Firma:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Informacje dodatkowe:

  Ochrona przeciwspamowa. Przepisz proszę poniższy kod:
  Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .