Zmiany w programie PROSUMENT

W dniu 24.06.2015 r. Rada Nadzorcza  NFOŚiGW zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Zmiany będą obowiązywać dla nowych naborów oraz wniosków składanych po 31.07.2015 r.

Najważniejsze zmiany dla instalacji domowych:

  • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
  •  przedłużono do końca 2016 r. okres obowiązywania dotacji w wysokości 40% dla źródeł energii elektrycznej i 20% dla źródeł ciepła;
  • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych do 7000 PLN za 1kWp;
  • doprecyzowano zapis  wyłączający możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu  Prosument.

W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu.

Wszystko o programie na stronach WFOŚIGW.