Dofinansowania NWOŚiWG na modernizację/wymianę źródeł ciepła

NWOŚiWG poinformował, że od 10.07.2015 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie w ramach programu PL04.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw produkujących ciepło.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do rozdysponowania, w formie bezzwrotnej dotacji, jest ponad 42 mln PLN.

Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła.

Więcej informacji na stronie programu