Rozwój OZE w województwie lubelskim

Województwo Lubelskie, jako jedno z pierwszych opracowało i opublikowało program dotyczący rozwoju OZE w regionie. W warunkach znacznego udziału rolnictwa w gospodarce regionu, władze ze szczególnym zaangażowaniem podchodzą do zagadnień dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego. Już w 2006 roku Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie przedstawiło Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego.

Na terenie województwa funkcjonuje również projekt p.n. „Odnawialne Źródła Energii na Lubelszczyźnie – promocja i możliwości rozwoju”.

Realizowany jest on w ramach Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacji i Transfer Wiedzy, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem jego jest podniesienie innowacyjności województwa lubelskiego poprzez dostarczenie informacji na temat:

  1. Zasobów OZE na terenie poszczególnych gmin oraz możliwości ich wykorzystania.
  2. Konieczności zwiększenia udziału OZE w produkcji energii zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i Polityką Energetyczną Polski.
  3. Doświadczeń z regionów szeroko stosujących OZE.
  4. Technologii i producentów urządzeń niezbędnych do wykorzystania OZE.
  5. Możliwości uzyskania wsparcia finansowania projektów wykorzystujących OZE ze środków UE.
  6. Korzyści wynikających ze stosowania OZE.

Więcej na temat programu tutaj.